fbpx

Oplysninger om vores

behandling af dine personoplysninger

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os ?

V-R Gruppen Forsikringsagenturer er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi har registreret om personer i vores systemer og som bruger på www.kunde.vr-agentur.dk.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

V-R Gruppen Forsikringsagenturer ApS CVR-nr.: 32563082
Magnoliavej 2-4, 5250 Odense SV E-mail:
post@vr-agentur.dk

Telefon: 70223525

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os telefonisk, ved e-mail eller brev.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Formålet med at behandle de oplysninger, vi registrerer om dig, er at kunne udarbejde forsikringstilbud, indhente korrekt pris, tegne, administrere og rådgive om forsikringer, hjælpe med at behandle skader samt administrere V-R gruppens kundeportefølje, herunder til statistiske formål til brug for forbedring af prissætning og service.

Formålet er endvidere overholdelse af databeskyttelsesreglerne, herunder overholdelse af dokumentationspligten, grundlæggende principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Opfyldelse af en kontrakt, jf. databeskyttelses- forordningens artikel 6, stk. 1, litra b

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til kontrakt, når:

• Vi efter aftale med dig udarbejder forsikrings-tilbud.

• Vi opretter, administrerer og rådgiver om din(e) forsikring(er).

• Vi Hjælper med behandlinger af din skade.

Brug af databehandlere og dataansvarlige

Vi benytter os af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere den tekniske drift af hjemmesiden, opfyldelse af den med os indgåede aftale samt fremadrettet markedsføring.

Vi indsamler og lagrer de oplysninger du indtaster, når du tegner et fordelsabonnement hos os. Her vil oplysninger som navn, e-mail og telefonnummer blive videregivet til Facebook i forbindelse med at bestemme målgrupper til videre markedsføring på Facebook.

Disse persondata benyttes derfor udelukkende til at præcisere og lokalisere målgruppen til fremadrettet markedsføring på Facebook.

Samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

Vi behandler alene dit cpr.nr. dine helbredsoplysninger, hvis du har givet os dit samtykke til det.

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke har det først virkning fra dette tidspunkt.

Tilbagetrækning af samtykke kan medføre, at det ikke er muligt for os at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Overholdelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c

Vi behandler dine personoplysninger, når vi skal overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os henhold til lovgivningen, internationale regler, domstolsafgørelser o. lign. Det vil typisk være, når vi er forpligtet til at behandle en skade over for skadelidte, som vores kunde er ansvarlig for.

Legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Stamdata: Fx navn, adresse, cpr.nr., tlf.nr., e-mail, forsikringsoversigt, ejendomstype- og størrelse og afgivne samtykker.

Produktdata: Fx forsikringspræmie, betalings forløb og –termin, betalingsoverførsels-aftale, saldo- og posteringsoplysninger.

Skadedata: Fx skadeforløb og skadeprocent.

Andre data: Fx betalingshistorik og eventuelle restancer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysninger om dig, medmindre du har givet dit samtykke hertil, eller hvis der er hjemmel i lovgivningen. Vi kan dog have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder fx skattemyndighederne.

Personoplysninger kan endvidere blive videregivet til vores samarbejdspartnere. Som fremgår af vores hjemmeside. www.vr-agentur.dk/samarbejdspartnere/

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi videregiver ikke personfølsomme oplysninger til modtager i lande uden for EU/EØS

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler først og fremmest personoplysninger hos dig.

Derudover indsamler vi oplysninger om dig fra:

BBR – med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom.

DMR (det centrale motorregister) – med henblik på at registrere oplysninger om din bil.

Vi anvender i et vist omfang ”cookies”, hvis du accepterer vores brug af cookies, når du besøger vores hjemmeside. Vi bruger oplysningerne til at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi har pligt til at opbevare personoplysningerne, så længe disse er relevante for enten dig eller os. Vi har imidlertid også pligt til at slette oplysningerne, når de ikke længere er relevante. Hvis du er kunde vil vi som hovedregel gemme dine personoplysninger i 10 år efter kundeforholdets ophør.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af disse personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.